Inside Belgian Modernism: 2nd Lecture by Els De Vos

By DOCOMOMO Belgium / September, 2, 2015 / 0 comments

LECTURE | Tuesday 13.10.2015, 19:30 |  room A2.3, Ambtmanstraat 1, Antwerp

Inside Belgian Modernism: 2nd lecture by Els De Vos, UA (NL)

Interieur Woning Fischler (1956, © A De Belder)

Interieur Woning Fischler (1956, © A De Belder)

EN – Tuesday 13 October, 19:30

Prof. Dr. Els De Vos of University Antwerp wants to go deeper into the heritage questions of the protected works of Jul De Roover (1913-2010). De Roover questioned conventional dwelling from a modernistic viewpoint. In her lecture Gesammtkunstwerk vs flexibility. A query in response to the work of Jul De Roover, De Vos deals with the challenges put forward today by De Roover’s interiors and buildings as modernist heritage. The lecture in Dutch will be held at:

the University Antwerp Faculty of Design Sciences | room A2.3, Ambtmanstraat 1, 2000 Antwerp
Entrance: members & students free, non-members €5; please register online

read more

NL – Dinsdag 13 oktober, 19:30

Dr. Els De Vos van de Universiteit Antwerpen wil dieper ingaan op de erfgoedproblematiek van het beschermde œuvre van Jul De Roover (1913-2010). Uit een modernistisch perspectief stelde De Roover vragen over het conventionele wonen. In haar lezing Gesammtkunstwerk versus flexibiliteit. Een vraagstuk naar aanleiding van het oeuvre van architect Jul De Roover behandelt zij de uitdagingen die De Roover’s interieurs en gebouwen vandaag stellen als modernistisch erfgoed. De lezing van Els De Vos is in het Nederlands en wordt gehouden aan:

de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen | lokaal A2.3, Ambtmanstraat 1, 2000 Antwerpen
Inkom: leden & studenten gratis, niet-leden €5; graag online inschrijven

lees verder 

FR – Mardi 13 octobre, 19:30

Professeur Els De Vos de l’Université d’Anvers souhaite approfondir la problématique patrimoniale de l’œuvre protégé de Jul De Roover (1913-1987). De Roover s’interrogeait sur l’habitat conventionnel à partir d’un point de vue moderniste. Dans sa conférence Gesammtkunstwerk versus flexibility. Une problématique en réponse à l’œuvre de Jul De Roover, De Vos traite des défis posés par les intérieurs et les bâtiments de De Roover comme patrimoine moderniste. La conférence en néerlandais aura lieu à:

la Faculté d’architecture de l’Université d’Anvers | local A2.3, Ambtmanstraat 1, 2000 Anvers
Entrée: membres & étudiants gratuit, non-membres €5;  inscrire en ligne s’il vous plaît

Read more (EN) / lees verder (NL) / en savoir plus (FR) about the lecture series “Inside Belgian Modernism”

 

Jul De Roover voor het, door hem in 1955 ontworpen, huis voor zijn broer (2005, © Bert Hulselmans)

Jul De Roover voor het, door hem in 1955 ontworpen, huis voor zijn broer (2005, © Bert Hulselmans)

EN

Gesammtkunstwerk vs flexibility. A query in response to the work of Jul De Roover

The power of a building designed as a Gesammtkunstwerk, lies in the fact that interior and exterior, structure, detailing and furniture are seamlessly attuned to each other, so as to exude a strong, coherent atmosphere. At the same time this is a weakness. How can we adapt a building to contemporary needs, simultaneously preserving the authentic ambiance and power of the interiors? This question is raised by certain projects by architect Jul De Roover. A member of CIAM-Belgium, De Roover belongs to an important generation of post-war modernists. In Flanders he gained fame by lecturing far and wide on the culture of dwelling and by publishing articles in various magazines. He was the inspirer of the interior architecture course at the School for Architecture and Urbanism in Antwerp. His architectural work at first mainly consisted of interiors, exhibition design and housing. Later on came larger projects such as the public library in Deurne, the boarding school for boatman’s children on Antwerp’s left bank, and the well-known Silvertop Towers along the Antwerp ring road. Following the written and built work of Jul De Roover, we will dwell upon the challenges certain of his buildings raise as modernist heritage.

read more about Els De Vos

Exterieur bibliotheek Ter Couwelaar, (2014, © Els De Vos)

Exterieur bibliotheek Ter Couwelaar, (2014, © Els De Vos)

 

NL

Gesammtkunstwerk versus flexibiliteit. Een vraagstuk naar aanleiding van het oeuvre van architect Jul De Roover

Interieur bibliotheek Ter Couwelaar, (2015, © Els De Vos)

Interieur bibliotheek Ter Couwelaar, (2015, © Els De Vos)

De kracht van een gebouw ontworpen als een Gesammtkunstwerk, ligt in het feit dat interieur en exterieur, structuur, detaillering en meubilair naadloos op elkaar afgestemd zijn, waardoor ze een heel sterke atmosfeer uitstralen. Tegelijk ligt daarin ook zijn zwakte. Hoe kan men een gebouw aanpassen aan hedendaagse noden en tegelijk de authentieke sfeer en kracht van de interieurs bewaren? Deze problematiek komt naar voren in bepaalde werken van naoorlogse modernist Jul De Roover. 

De Roover was lid van de CIAM-België en behoort tot een belangrijke generatie naoorlogse modernisten. In Vlaanderen verwierf hij naam door de voordrachten over wooncultuur die hij her en der hield, en zijn artikelen voor diverse tijdschriften. Hij was de bezieler van de opleiding interieurarchitectuur aan de School voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen. Zijn architecturaal oeuvre omvatte initieel vooral interieurs, inrichtingen voor tentoonstellingen en woningen. Later kwamen daar grotere projecten bij zoals de openbare bibliotheek te Deurne, de school met internaat voor schipperskinderen op Antwerpen Linkeroever of de bekende Silvertoptorens aan de ring rond Antwerpen. Aan de hand van het geschreven en gebouwde oeuvre van Jul De Roover, zullen we stilstaan bij de uitdagingen die enkele van zijn gebouwen vandaag vergen als modernistisch erfgoed.

lees meer over Els De Vos

 

With the support of:

Design Museum Gent, University Antwerp Faculty of Design Sciences, KULeuven Faculty of Architecture, Design Flanders

201509_logos-samen1

Stichting Interieur
25th international Biennale Interieur
14-23 October 2016 Kortrijk, Belgium

logo-biennale-interieur-BenW1