(NL/FR) Visit Roosenberg Abbey Waasmunster & guided tour focussing on modernism and art deco in Sint-Niklaas

NL

EXCURSIE | zaterdag 25.05.2024, 10:05-18:00

Op zaterdag 25 mei organiseert Docomomo Belgium een gecombineerd bezoek aan de modernistische abdij Roosenberg in Waasmunster en een wandeling doorheen Sint-Niklaas, met focus op art deco en modernisme.

Abdij Roosenberg – Arch. Dom Hans van der Laan

Het Klooster Mariazusters van Franciscus, beter bekend als Abdij Roosenberg is een totaalconcept van de Nederlandse autodidactische architect én benedictijner monnik Dom Hans van der Laan, in samenwerking met zijn broer Nico van der Laan. De ontwerpplannen dateren van 1972-73, gevolgd door een tweejarige bouwfase, die gefinaliseerd werd met de plechtige inwijding op 6 augustus 1975. Het heel laat zich opmerken door een uitgesproken moderne en tegelijk tijdloze architecturale stijl, waarin strakke rechtlijnigheid en eenvoud primeren. Baksteen, beton en ruw hout domineren, zonder het geringste spoor van ornamenten of andere elementen die de puristische sfeerschepping zouden kunnen doorbreken.

We brengen een uitgebreid bezoek aan het complex, dat de hele voormiddag in beslag zal nemen.

Verkenning art deco en modernisme in Sint-Niklaas

Na lunchtijd maken we een ruime rondgang in Sint-Niklaas. Op deze wandeling nemen we een kijkje in de Christus Koning-kerk (1938), ontworpen door Brusselse architect Raphaël Verwilghen en een toonbeeld van nieuwe zakelijkheid. Thans is zij in gebruik als orthodoxe kerk, waarvoor de inkleding enigszins werd aangepast, maar de bijzondere glasramen (zeven met fragementen uit het Nieuwe Testament en zeven die de sacrementen uitbeelden) zijn nog steeds zichtbaar en een bezoek meer dan waard.

Een ander hoogtepunt vormt het hoofdgebouw van het klooster van de broeder Hiëronymieten uit 1932. Dit is een imposante art deco realisatie van August en Leander Waarschoot waarbij de aandacht wordt getrokken door een bronzen poort met florale motieven op het gelijkvloers en een reeks erkervormige vensters erboven. Onderweg wandelen we langs een veelheid aan opmerkelijke architectonische realisaties.

Praktisch

We timmeren nog aan de exacte timing van de bezoeken, maar we komen samen aan de achteruitgang van het station Sint-Niklaas (Noordlaan, dus niet stadscentrum) omstreeks 10u05. Vandaar verplaatsen we ons middels carpooling naar de Abdij Roosenberg, voor een uitgebreid bezoek (ca. 2 uur).

In de namiddag, na een korte lunchpauze (niet inbegrepen in de deelnameprijs), starten we met een bezoek aan de Christus Koning-kerk, waarna we de verkenningstocht in het stadscentrum aanvatten. We sluiten de excursie af omstreeks 18u.

Voor het carpoolen, doen we een beroep op bereidwillige chauffeurs. Ziet u een mogelijkheid om als chauffeur te fungeren, geef dit dan zeker bij de inschrijving op.

FR

EXCURSION | Samedi 25.05.2024, 10:05-18:00

Le samedi 25 mai, Docomomo Belgium organise une visite combinée de l’abbaye moderniste Roosenberg à Waasmunster et une promenade à travers Sint-Niklaas, axée sur l’art déco et le modernisme.

Abbaye de Roosenberg – Arch. Dom Hans van der Laan

Le monastère de Marie-Sœurs de François, mieux connu sous le nom d’abbaye de Roosenberg, est un concept total de l’architecte autodidacte néerlandais et moine bénédictin Dom Hans van der Laan, en collaboration avec son frère Nico van der Laan. Les projets de plans datent de 1972-1973, suivis d’une phase de construction de deux ans, qui a été finalisée avec l’initiation solennelle le 6 août 1975. Il est remarqué par un style architectural distinctement moderne et en même temps intemporel, dans lequel la rectitude serrée et la simplicité prévalent. La brique, le béton et le bois brut dominent, sans la moindre trace d’ornements ou d’autres éléments qui pourraient briser la création de l’atmosphère puriste.

Nous ferons une visite approfondie du complexe, qui aura lieu tout au long de la matinée.

Exploration de l’art déco et du modernisme à Saint-Nicolas

Après le déjeuner, nous faisons un grand tour à St.-Nicolas. Lors de cette promenade, nous jetons un coup d’œil à l’église Christus Koning (1938), conçue par l’architecte bruxellois Raphaël Verwilghen et un modèle de ‘Nouvelle objectivité’. Il est maintenant utilisé comme une église orthodoxe, pour laquelle la décoration a été adaptée, mais les fenêtres en verre spéciales (sept avec des phrases du Nouveau Testament et sept représentant les sacrements) sont encore visibles et méritent une visite.

Un autre point fort est le bâtiment principal du monastère des Frères Hiéronymites de 1932. Il s’agit d’une impressionnante réalisation art déco d’August et de Leander Waarschoot où l’attention est attirée par une porte en bronze avec des motifs floraux au rez-de-chaussée et une série de baies vitrées au-dessus. En chemin, nous passons devant une multitude de réalisations architecturales remarquables.

Pratique

Nous travaillons toujours sur le calendrier exact des visites, mais nous nous rassemblons au sortie de la gare de Saint-Nicolas (Noordlaan, pas centre-ville) vers 10h05. De là, nous nous déplaçons en covoiturage vers l’abbaye de Roosenberg, pour une visite approfondie (environ 2 heures).

Dans l’après-midi, après une courte pause déjeuner (non inclus dans les frais de participation), nous commençons par une visite à l’église Christ King, après quoi nous commençons l’exploration du centre-ville. Nous fermons l’excursion vers 18h.

Pour le covoiturage, nous faisons appel à des chauffeurs volontaires. Si vous voyez une opportunité d’agir en tant que conducteur, veuillez le préciser lors de votre inscription.

Visit Roosenberg Abbey & St.-Niklaas

    Aan wie als passagier meerijdt, vragen we een extra vergoeding van 5 euro, die als compensatie aan de bereidwillige chauffeur wordt gegeven. / Les passagers devront régler un supplément de 5 euros, qui sera attribué au conducteur volontaire en guise de compensation.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.